1 วิสัยทัศน์
 1.1 วิสัยทัศน์การสร้างเสริมสุขภาพจิต
คนไทยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจ มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
1.2 วิสัยทัศน์แผนงาน[1]
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเป็นองค์กรนวัตกรรม[2]มุ่งเน้นการดำเนินการที่เป็นจุดคานงัด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับเยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ[3]
 
2. พันธกิจแผนงาน
1)พัฒนา นวัตกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้และบริการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจพ่อ แม่เข้าใจลูกและเลี้ยงลูกด้วยความมั่นใจกลุ่มเสี่ยงผู้มีความต้องการดูแล ด้านสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือ
2)พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลจิตใจกันและกันในสังคม
3)บูรณาการผลผลิตวิชาการในการจัดกิจกรรมและบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
3. เป้าหมายของแผนงาน
การเพิ่มปัจจัยปกป้อง[4]เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตในเยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 
4.วัตถุประสงค์แผนงาน
1) พัฒนานวัตกรรม เพื่อการเข้าถึงกิจกรรมและบริการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับเยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิตระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ และการผลักดันการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่
3) พัฒนาภาคีและเครือข่าย ทั้งภาคีทางวิชาการ ภาคที่เป็นหน่วยบริการ และภาคีทางสังคม เพื่อสนับสนุนและเสริมหนุนการสร้างเสริมสุขภาพจิต
4) จัดการความรู้ พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบบริการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่เหมาะสม มีทางเลือกในบริการทางจิตใจและจิตวิญญาณในยามเจ็บป่วยรุนแรง    
5) สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพตำบลด้านสุขภาพจิต และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
6) เปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่สร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนกันเอง และระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ในสังคม
 
5. กลุ่มเป้าหมาย
            เยาวชน และครอบครัว
 
6. ขอบเขตการดำเนินงาน
ขอบเขตการดำเนินงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทยอยู่ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมและระบบข้อมูลสุขภาพจิตมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเสริมการทำงานให้กับภาคี ในประเด็นที่มีความสำคัญและมีภาคีพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนารูปแบบในเรื่องที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการขยายผลที่ยั่งยืน และสร้างฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เพื่อให้หน่วยงานระดับต่างๆนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานและติดตามการเปลี่ยน แปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาภาคีเครือข่ายเป็น การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นที่การพัฒนาการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานของภาคีเครือข่าย ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมและบริการที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตได้ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3รณรงค์ เผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบาย ผลัก ดันให้เกิดจังหวัดสร้างเสริมสุขภาพจิต (อาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นตามจังหวัดกำหนด) มีนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว โดยอาศัยข้อมูลสุขภาพจิตรายจังหวัด และฐานการดำเนินงานการพัฒนาเยาวชนด้านอื่น เพื่อให้มีการดำเนินงานที่ครบวงจร เปิดพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนทำการเผยแพร่ข้อมูลและเปิดประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จิตในวงกว้าง


[1]หมายเหตุ: แผน งานไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านปัจจัยมหภาคที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นเรื่องเดียวกันกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว แผนงานได้กำหนดบทบาทของตนเองในเรื่องปัจจัยมหภาค ในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบต่อไป 
[2]นิยาม “นวัตกรรม” และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมของแผนงานฯ ภาคผนวก ค    
[3]กลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ หมายถึง ได้แก่ เยาวชนและผู้ปกครองระบบกรมพินิจ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคจิต ผู้ต้องหาและผู้เสียหายในระบบศาลอาญา
[4]ปัจจัยปกป้อง  หมายถึง  ปัจจัยที่ช่วยปกป้องหรือลดโอกาสในการเกิดปัญหาสุขภาพจิต อาทิ ความเข็มแข็งทางใจ (ภาคผนวก ง)